انتخاب سمعک مناسب

اینکه شما از چه نوع سمعکی استفاده کنید کاملا در ارتباط مستقیم با نظر متخصص ادیولوژی و نیازهای شماست. برای انتخاب سمعک مناسب نیازست که شما موارد مختلفی را در نظر بگیرید که به شرح در زیر آمده.

انتخاب سمعک

 

در انتخاب نوع سمعک فاکتورهای زیادی حایزاهمیت است که به ترتیب الویت در زیر آمده:

1) میزان کم شنوایی

2)نوع کم شنوایی

3)الگوی کم شنوایی

4)آناتومی گوش بیمار

5)انگیزه ی کاربر سمعک

6) سن و جنسیت آن

7)بودجه و وضعیت اقتصادی

اینکه متخصص شنوایی برای شما چه سمعکی را انتخاب کند ، به خودی خود تشخیص تخصصی می باشد و انتخاب نوع درست سمعک در رضایت مندی بیمار اهمیت بسیار زیادی دارد .

در انتخاب سمعک بخشی از نظر ادیولوژی و علمی  و بخشی سایکولوژی و روانیست .که هر دو به یک نسبت اهمیت دارند.

در ابتدا مهم ترین عامل وضعیت شنوایی بیمار و الگوی آن و میزان سلامت عصب گوش مهم است و در مرحله ی دوم انگیزه و انتظار بیمار و مسایل سایکولوژی آن .

که با در نظر گرفتن این دو مورد طی یک جلسه ی مشاوره ی بیست دقیقه ایی توسط متخصص ادیولوژی شما میتوانید بهترین سمعک را انتخاب و استفاده کنید .