سالمندان و سمعک

اختلالات شنوایی یکی از مشکلات شایع در سالمندان است.

اختلالات شنوایی در سالمندان ابتدا با افت صداهای با فرکانس زیر شروع می شود و سپس با افت فرکانس های بم شدیدتر می شود. شیوع مشکلات شنوایی در مردان سالمند بیشتر از زنان سالمندان است. تقریبا سی درصد افراد بالای 65 سال مشکلات عمده شنوایی دارند و بیش از نیمی از افراد بالای 75 سال از کاهش شنوایی ناشی از پیرگوشی رنج می برند. کاهش شنوایی در سالمندان ممکن است به گونه ای بروز کند که عملکرد ذهنی فرد سالمند را تحت تاثیر قرار دهد، در حالیکه او از این نظر مشکلی ندارد. کاهش شنوایی در سالمندان منجر به انزوای فرد سالمند، کاهش تعاملات اجتماعی و در نهایت بروز اختلالات شناختی می شود.

استفاده از سمعک مناسب بسیاری از مشکلات فرد سالمند در ارتباط با پیرگوشی را رفع می کند