مانور درمانی

مانور درمانی، یکی از رویکرد های درمانی در مواجه با بیماران دارای سرگیجه ی ناشی از گوش داخلی است.

یکی ازکم خطرترین و نتیجه بخش ترین راه های درمان سرگیجه، مانور درمانی است. مانورها توسط متخصص شنوایی شناسی و باتوجه به نوع سرگیجه ی شما انجام می شود. توجه شود که بعضی از مانورها جنبه ی تشخیصی و بعضی نیز جنبه درمانی دارند.

انواع مانور ها

از انواع مانور هایی که برای تشخیص سرگیجه استفاده می شود می توان به مانور دیس هالپایک، مانور side-lying و… اشاره کرد.

مانورهایی که برای درمان سرگیجه استفاده می شود شامل

epley، head-turning، head-handing و… می باشد. نوع مانور ها باتوجه به منشاء سرگیجه توسط درمانگر انتخاب می شود.